Regulamin Wypożyczalni Internetowej Sprzętu Rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia internetowa, dostępna pod adresem internetowym www.rehstore.pl/63-wypozyczalnia i pod adresem stacjonarnym: ul. Wilczyńskiego 25B 10-686 Olsztyn, prowadzona jest przez Magdalenę Ferenc

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Rehstore Magdalena Ferenc, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP

7393951172, REGON 388423872 zwany dalej „Wypożyczalnią”.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Wypożyczalni i określa zasady korzystania z Wypożyczalni internetowej / stacjonarnej oraz zasady i tryb zawierania Umów Wypożyczenia z Wypożyczającymi Osobami na odległość za pośrednictwem Wypożyczalni.

I Postanowienia Ogólne

1. Osobą wypożyczającą sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Wypożyczenie sprzętu może odbyć się w następujących wariantach:

a. drogą internetową przez wysłanie na adres e-mail: kontakt@rehstore.pl, formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni i odbioru osobistego w jednym z czterech punktów:

ul. Wilczyńskiego 25 B, 10-686 Olsztyn

ul. Grunwaldzka 10 B, 11-040 Dobre Miasto

ul. 11 Listopada 15, 11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Wodna 1, 11-130 Orneta

b. drogą telefoniczną, poprzez złożenie zamówienia pod numerem kontaktowym tel. 788-941-048. Odbiór osobisty w czterech punktach:

ul. Wilczyńskiego 25 B, 10-686 Olsztyn

ul. Grunwaldzka 10 B, 11-040 Dobre Miasto

ul. 11 Listopada 15, 11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Wodna 1, 11-130 Orneta

c. osobiście w czterech punktach odbioru:

ul. Wilczyńskiego 25 B, 10-686 Olsztyn

ul. Grunwaldzka 10 B, 11-040 Dobre Miasto

ul. 11 Listopada 15, 11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Wodna 1, 11-130 Orneta

3. Rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego przeznaczony do wypożyczenia, wraz z cennikiem przypisane są do punktu VI Cennik Wypożyczalni . W chwili, kiedy ceny w cenniku ulegną zmianie, Wypożyczalnia ma natychmiastowy obowiązek umieszczenia nowego cennika na stronie internetowej i w Regulaminie.

4. Proces wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego odbywa się zgodnie z załączonym na stronie dokumentem, zwanym „Umowa Wypożyczenia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego” pomiędzy Wypożyczalnią a Wypożyczającymi Osobami na określony czas.

5. W celu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego Wypożyczająca Osoba zawiera umowę poprzez podpisanie następujących dokumentów: „Umowa Wypożyczenia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego”, „Protokół Zdawczo – Odbiorczy” oraz „Zgody Na Przetwarzanie Danych Osobowych”.

6. Wypożyczająca osoba odpowiada na czas określony w umowie za wypożyczony sprzęt. Jest zobowiązana do zwrócenia sprzętu po upływie wyznaczonego czasu w stanie takim, jakim go pierwotnie wypożyczyła.

Wszelkie duże uszkodzenia sprzętu, rozumiane jako: znaczące uszkodzenia, które uniemożliwiają dalsze wynajmowanie sprzętu oraz zabrudzenia, ponosi Wypożyczająca Osoba. Wszystkie wymienione dokumenty są umieszczone na stronie internetowej wypożyczalni oraz w czterech punktach odbioru sprzętu.

7. Ceny wskazane w cenniku są cenami brutto, które zawierają podatek VAT.

II Wypożyczenie Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego

1. Każda osoba chcąca wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, w celu sporządzenia umowy pomiędzy Wypożyczalnią a Wypożyczającą Osobą, w celu potwierdzenia tożsamości.

2. Wypożyczająca Osoba decyduje, jaki sprzęt wybierze.

3. Wypożyczalnia ma obowiązek aktualizować stan magazynowy Wypożyczalni.

4. Wypożyczająca Osoba zapoznaje się z dostępnością towaru w czterech punktach odbioru.

5. Wypożyczająca Osoba zapoznaje się z dostępnymi dokumentami na stronie internetowej Wypożyczalni. Stanowią one podstawę wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz reklamacji.

6. Wypożyczający kontaktuje się z Wypożyczalnią zgodnie z treścią umieszczoną w Punkcie I Postanowienia Ogólne Regulaminu.

7. Wypożyczalnia przygotowuje sprzęt w określonym czasie na wskazany adres osobistego odbioru, przez Wypożyczającego do czterech możliwych punktów odbioru. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbioru towaru, z przyczyn niezależnych.

8. Wypożyczający w jednym z czterech punktach odbioru wraz z Wypożyczalnią sporządzają Umowę w dwóch egzemplarzach, protokół Zdawczo – Odbiorczy oraz Zgodę Na Przetwarzanie Danych Osobowych.

9. Moment zawarcia umowy to podpisanie wymaganych dokumentów przez Wypożyczającego.

10. Wypożyczający wpłaca kaucję i opłatę za wypożyczenie sprzętu, określoną w Cenniku, na określony czas.

11. Wypożyczalnia wydaje sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny Wypożyczającej Osobie.

12. Kaucja zostaje natychmiastowo zwrócona po upływie czasu wypożyczenia sprzętu, w chwili zdania go w czterech punktach wypożyczalni bez uszkodzeń i wstanie czystym (po dezynfekcji).

13. Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny należy zwrócić w punkcie jego wypożyczenia.

14. Płatność za wypożyczenie sprzętu można dokonać gotówką przy jego odbiorze w czterech punktach odbioru lub przelewem bankowym na konto Wypożyczalni. Numer konta bankowego Wypożyczalni:

79 1020 3570 0000 2602 0112 0815

W tytule przelewu należy umieścić nazwę sprzętu. Po zaksięgowaniu przelewu towar zostanie wydany Wypożyczającej Osobie. W ramach przyspieszenia procesu wypożyczenia, Wypożyczająca Osoba może udać się do jednego z czterech punktów odbioru wraz z potwierdzeniem przelewu na konto Wypożyczalni. Po jego okazaniu nastąpi proces wypożyczenia sprzętu.

15. Jeżeli w trakcie zdawania sprzętu zostanie zauważona znaczna szkoda, zniszczenie częściowe lub stałe zabrudzenie przez każdą Wypożyczającą Osobę, kaucja zostanie niewypłacona. Po czasie wyczyszczenia sprzętu, bądź jego naprawy zostanie przedstawiony koszt, związany z procesem naprawczym lub czyszczącym. W przypadku, gdy kwota kaucji będzie kwotą niewystarczającą, Wypożyczająca Osoba ma obowiązek po okazaniu pełnej dokumentacji naprawczej lub czyszczącej przez Wypożyczalnie do pokrycia wskazanej różnicy kosztów w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego Wypożyczająca Osoba ma obowiązek do pokrycia w całości ceny rynkowej wskazanego asortymentu, plus wszystkie koszty z tym związane. Jeżeli na rynku nie jest już dostępny dany produkt, Wypożyczająca Osoba zobowiązana jest do kupna zbliżonego sprzętu, o jak najbardziej podobnych parametrach. W sytuacji, gdy Wypożyczająca Osoba nie ureguluje wskazanej kwoty lub nie zakupi wyznaczonego sprzętu przez Wypożyczalnię po upływie wyznaczonego czasu, Wypożyczalnia ma prawo dochodzić swoich racji na drodze postępowania sądowego.

16. Podstawę materialną wypożyczenia sprzętu stanowi kaucja i jednorazowa opłata wskazana w aktualnym cenniku.

17. Okres wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, wysokość opłaty za sprzęt oraz kaucja, określone są w umowie pomiędzy Wypożyczającym a Wypożyczalnią.

18. Minimalny okres wypożyczenia każdego dostępnego sprzętu to 1 dzień (dotyczy balkoników i podpórek) lub 14 dni (dotyczy kul i rotorów). Jeżeli Wypożyczający chce wcześniej zdać sprzęt musi poinformować osobiście lub telefonicznie Wypożyczalnie. Nie daje to podstaw do zwrócenia części opłaty za wypożyczenie.

19. Podczas gdy, Wypożyczająca Osoba chce przedłużyć okres wypożyczenia sprzętu, musi poinformować

Wypożyczalnie telefonicznie lub elektronicznie nie później, niż 4 dni przed końcem zdania sprzętu.

Warunkiem przedłużenia umowy jest umieszczenie pełnej kwoty na ponowny czas wypożyczenia sprzętu.

Kaucja nie jest ponownie naliczana.

20. W chwili, kiedy Wypożyczająca Osoba przekroczy czas wypożyczenia sprzętu i nie poinformuje Wypożyczalni, zostanie naliczona opłata za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 150 % kwoty całościowej za wypożyczony sprzęt.

21. Wypożyczająca Osoba zobowiązana jest do pełnego przestrzegania regulaminu i nie korzystania z wypożyczonego sprzętu w innych celach, niż cele zdrowotne. Wszystkie zauważone nieprawidłowe działania Wypożyczającej Osoby, Wypożyczalnia ma prawo kontrolować i wyciągać z tego tytułu konsekwencje na drodze postępowania sądowego.

22. Plan wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego został udostępniony na stronie internetowej wypożyczalni.

23. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni. Natomiast, wszystkie dane techniczne danego towaru będą zgodne z opisem na stronie.

24. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualny regulamin Wypożyczalni, obowiązuje z dniem umieszczenia go na stronie intranetowej.

III Reklamacja

1. W sytuacji gdy, wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny okaże się niesprawny do użytku lub posiadający wadę ukrytą, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą Wypożyczalnią.

2. Reklamację należy zgłosić drogą:

a. na adres e – mail: kontakt@rehstore.pl. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem Wypożyczalnia skontaktuje się z klientem i umówi na wybrany dzień zdania sprzętu. Wadliwy towar należy osobiście dostarczyć do punktu odbioru.

b. telefonicznie: tel. 788-941-048. Wadliwy towar należy osobiście dostarczyć do punktu odbioru, wraz z wypełnionym drukiem „Reklamacji”.

c. Osobiście w jednym z naszych czterech punktów. Wadliwy towar należy osobiście dostarczyć do punktu odbioru, wraz z wypełnionym drukiem „Reklamacji”.

d. Podstawę reklamacji stanowi dowód wypożyczenia sprzętu.

e. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty wypożyczenia sprzętu i kaucja zostaną zwrócone Wypożyczającej Osobie w formie gotówki lub na wskazany numer bankowy.

IV Ochrona Danych Osobowych

1. Wypożyczalnia zbiera tylko te dane, które służą do zrealizowania procesu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz powiązanych z tym działań.
2. Wypożyczająca Osoba dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe Wypożyczalni, w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, na podstawie: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wypożyczalnia zobowiązana jest do ochrony danych osobowych.
4. Wszystkie czynności wynikające z procesu składania zamówienia w Wypożyczalni, są równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

V Postanowienie Końcowe

1. Wszystkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie Wypożyczalni podlegają obowiązującym przepisom prawa.

2. Wszelkie spory pomiędzy Wypożyczającymi Osobami a Wypożyczalnią, podstawowo będą rozpatrywane ugodowo.

VI Cennik Wypożyczalni

Nazwa produktu

Cena wypożyczenia za dzień

Cena wypożyczenia za 14 dni

Cena wypożyczenia za miesiąc

Jednorazowa kaucja zwrotna

Podpórka dwukołowa z siedziskiem RF-651

1,20 zł

16,80 zł

37,20 zł

50,00zł

Balkonik aluminiowy składany, krocząco-stały. Pojedyncza rama H AR-001

0,75 gr

10,50 zł

22,50 zł

49,00zł

Balkonik aluminiowy składany, dwukołowy – koła 5″ AR-003

0,75 gr

10,50 zł

22,50 zł

49,00zł

Trójnóg RF-300

-

25,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

Czwórnóg RF-400

-

25,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

Kula łokciowa z pojedynczą regulacją RF-200

-

10,00 zł / szt.

15,00 zł / szt.

20,00 zł

Kula łokciowa z podwójną regulacją RF-210

-

15,00 zł / szt.

20,00 zł / szt.

20,00 zł

Kula łokciowa – aluminiowa z ruchomą obejmą AR-025

-

20,00 zł / szt.

25,00 zł / szt.

20,00 zł

Kula łokciowa – aluminiowa AR-010

-

10,00 zł / szt.

15,00 zł / szt.

20,00 zł

Rotor rehabilitacyjny - składany AR-019

-

45,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

Produkt został dodany do listy życzeń